Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

Notice ID: BIR1999010

Notice effective from
17th February 2021 to 19th March 2021

sir ddinbych Cyngor

Denbighshire County Council

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFNIDIAETH DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH AMRYWIOL FFYRDD, PENTRECELYN RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn ddim cynt na 7 diwrnod o 17 Chwefror 2021 a fydd yn gwahardd unrtiyw gerbyd rhag defnyddio'r rhannau o ffyrdd y cyfeirir atynt yn yr Atodlen isod. Mae angen cau'rffbrdd er mwyn hwyluso gwaith ail-wynebu gan Uned Waith Cyngor Sir Ddinbych. Ni fydd mynediad ar gael i gerddwyr yn ystod y cyfnod cau.
Bydd y llwybr amgen trwy Ben y Cae at Gyffordd Bryn Melyn, Croesffordd Rhyd y Meudwy at Gyffordd Pen Rallt, B5429, Ffbrdd Cricor o'r B5429 at Fwthyn Bryn Rhedyn.
Mae'r Gorchymyn yn weithredol o 8 Mawrth 2021 am gyfnod o ddeunaw mis neu lai, hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag fydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan tua 26 Mawrth 2021.
Atodlen
Darnau o ffordd ym Mhentrecelyn yn Sir Ddinbych
1) Ar hyd Ffordd Tan y Graig gyfan, Pentrecelyn, rhwng ei chyffordd gyda'r ffordd a elwir yn "Ffordd Cricor o'r B5429 at Fwthyn Bryn Rhedyn" at ei chyffordd gyda'r ffordd a elwir yn "Ffordd Bodlwydd o'r B5429 at Bodlwydd Uchaf, am belltero thua 1.8km.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL VARIOUS ROADS PENTRECELYN NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14
Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 17th February 2021 to make an Order prohibiting vehicles using the lengths of road referred to in the Schedule below. The closure is necessary to facilitate resurfacing by DCC Works Unit. Pedestrian access will not be maintained throughout the period of closure.
The signposted alternative route will be via Pen y Cae to Bryn Melyn Junction, Rhyd y Meudwy Crossroads to Pen Rallt Junction, B5429, Cricor Road from B5429 to Bryn Rhedyn Cottage.
The Order is effective from 8th March 2021 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 26th March 2021.
Schedule
Lengths of road at Pentrecelyn in the County of Denbigh
1) The entire length of Tan y Graig Road, Pentrecelyn, between its junction with the road known as "Cricor Road from B5429 to Bryn Rhedyn Cottage" to its junction with the road known as "Bodlwydd Road from B5429 to Bodlwydd Uchaf, for a distance of approximately 1.8km.
2) The entire length of the road known as "Bodlwydd Junction to Plas Onn Junction", Llanelidan, which extends between its junction with the road known as "Bodlwydd Road from B5429 to Bodlwydd Uchaf to its junction with the road known as "Pen y Cae to Bryn Melyn Junction", for a distance of approximately 850m.
Dated: 17 February 2021.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin. Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
2) Hyd y ffordd gyfan a elwir yn "Gyffordd Bodlwydd at Gyffordd Plas Onn", Llanelidan, sy'n ymestyn rhwng ei chyffordd gyda'r ffbrdd a elwir yn "Ffordd Bodlwydd o'r B5429 at Bodlwydd Uchaf' at ei chyffordd gyda'r ffordd a elwir yn "Pen y Cae at Gyffordd Bryn Melyn" am bellter o tua 850 metr.
Dyddiedig: 17 Chwefror 2021.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbynlwyd yn Gymraeg.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

BIR1999010.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices