Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

Notice ID: BIR1998935

Notice effective from
17th February 2021 to 19th March 2021

sir ddinbych Cyngor

Denbighshire County Council

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFNIDIAETH DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH FFORDD DDI-DDOSBARTH, GELLIFOR RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn ddim cynt na 7 diwrnod o 17 Chwefror 2021 a fydd yn gwahardd unrhyw gerbydau sy'n defnyddio Cyffordd Plas Coch Bach at Groesffordd Hendrerwydd, Gellifor, Rhuthun, yn Sir Ddinbych yn ymestyn i gyfeiriad y gogledd am bellter o 25m i'r gogledd orllewin o'i chyffordd gyda Pheniarth at Gyffordd Plas Coch Bach am bellter o thua 100m.
Mae angen cau'r ffordd er mwyn hwyluso gwaith datgysylltu trydan gan O'Connor Utilities.
Bydd y llwybr amgen gydag arwyddion heibio Croesffordd Hendrerwydd i Bias Isaf, Cyffion i Fferm Gellifor, Peniarth at Gyffordd Plas Coch Bach.
Bydd mynediad ar gael i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau.
Mae'r Gorchymyn yn weithredol o 8 Mawrth 2021 am gyfnod o ddeunaw mis neu lai, hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag fydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan tua 12 Mawrth 2021.
Dyddiedig: 17 Chwefror 2021.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL UNCLASSIFIED ROAD, GELLIFOR NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14
Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 17th February 2021 to make an Order prohibiting vehicles using that length of Plas Coch Bach Junction to Hendrerwydd Crossroads, Gellifor, Ruthin, in the County of Denbigh extending northward from a point 25m north-west of its junction with the Peniarth to Plas Coch Bach Junction for a distance of approximately 100m.
The closure is necessary to facilitate electrical Service Disconnection by O'Connor Utilities.
The signposted alternative route will be via Hendrerwydd Crossroads to Plas Isaf, Cyffion to Gellifor Farm, Peniarth to Plas Coch Bach Junction.
Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The Order is effective from 8th March 2021 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 12th March 2021.
Dated: 17 February 2021.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

BIR1998935.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices