Search for more Public Notices in your area
Traffic

TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14(2)

Notice ID: BIR1995362

Notice effective from
10th February 2021 to 12th March 2021

sir ddinbych Cyngor
Denbighshire County Council
GORCHYMYN TRAFNIDIAETH DROS DRO CYNGOR SIR DDINBYCH DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14(2)
GORCHYMYN GWAHARDDIAD DROS DRO
AR DRAFNIDIAETH DRWODD
PONT LLANERCH RHWNG TREMEIRCHION
ATHREFNANT
Ar 21 lonawr 2021, bu i Gyngor Sir Ddinbych gyhoeddi rhybudd brys mewn perthynas a'r ffordd uchod, sydd yn angenrheidiol ei ymestyn am 7 diwrnod arall gyda Gorchymyn Dros Dro llawn i ddilyn, sy'n gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhan o'r ffordd a gyfeirir ati yn yr Atodlen isod. Y rheswm dros gau'r ffordd yw diogelu'r cyhoedd oherwydd pont sydd wedi dymchwel. Bydd y llwybr amgen gydag arwyddion fel y nodir yn yr Atodlen. Ni ellir cynnal mynediad i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau.
DawY Gorchymyn i rym ar 17 Chwefror 2021, a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o ddeunaw mis, neu nes bydd y tebygolrwydd o berygl wedi diflannu, pa un bynnag sydd gynharaf.
Atodlen
Darnau o ffordd rhwng Tremeirchion a Threfnant yn Sir Ddinbych.
1) Y darn o Gyffordd Thatched Cottage at Bont Llanerch, Pare Llanerch, sy'n

ymestyn o'r de orllewin o Bont Llanerch am bellter o tua 70m.
2) Y darn hwnnw o Ffordd Summer Hill o'r Gyffordd Gyferbyn a Thy Seren at Bont Llanerch, Tremeirchion, sy'n ymestyn o'r gogledd ddwyrain o Bont Llanerch am bellter o tua 150m metr.

Llwybrau eraill a argymhellir: Traffig tua'r dwyrain: ar hyd yr A525, A55, B5429, Trasbont yr A55 at y B5429, cyffordd Brynibod i'rA55.
Traffig tua'r gorllewin: trwy Gyffordd Brynibod at yrA55,A525.
Dyddiedig: 10 Chwefror 2021.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14(2)
TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER
PONT LLANERCH BETWEEN
TREMEIRCHION AND TREFNANT
On 21st January 2021, Denbighshire County Council issued an Emergency notice in respect of the above highway, which it has been found necessary to extend by a further 7 days followed by a full Temporary Order, which prohibits any vehicle from using the lengths of road referred to in the Schedule below. The reason for the closure is to facilitate public safety due to a collapsed bridge. The alternative route will be as stated in the Schedule. Pedestrian access cannot be maintained throughout the period of the closure.
The Order comes into force on 17th February 2021, and will remain in force for a period of eighteen months or until the likelihood of danger is removed whichever is the earlier.
Schedule
Lengths of road between Tremeirchion and Trefnant in the County of Denbigh
1) That length of Thatched Cottage Junction to Pont Llanerch, Llanerch Park, which extends south-westward from Pont Llanerch for a distance of approximately 70m.

2) That length of Summer Hill Road from Junction Opposite Ty Seren to Pont Llanerch, Tremeirchion, which extends north­eastward from Pont Llanerch for a

distance of approximately 150m.
Recommended alternative routes: Eastbound traffic: via A525, A55, B5429, Overbridge of A55 to B5429, Brynibod Junction toA55.
Westbound traffic: via Brynibod Junction toA55, A55, A525.
Dated: 10 February 2021.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, Council Offices, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.uk

Attachments

BIR1995362.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices