Search for more Public Notices in your area
Planning

NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT

Notice ID: WAR1988209

Notice effective from
3rd February 2021 to 5th March 2021

sir ddinbych Cyngor

Denbighshire County Council

RHYBUDD O DDATBLYGIAD ARFAETHEDIG
NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT
Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 ?eddf Cynllunio Tref & Gwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 Rydym wedi derbyn y ceisiadau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod.
MD - Rhif cais 45/2021/0040 - Marchnad y
Frenhines , Heol Sussex, Y Rhyl -
Cais Cynllunio Hybrid (Manylion llawn ac
amlinelliad) ar gyfer ailddatblygu 0.93ha o dir a
elwir yn Marchnad y Frenhines , gan ymgorffbri'r
elfennau canlynol:
Manylion Llawn:
- Dymchwel adeilad Bright Spot ar gornel Rhodfa'r Gorllewin a'r Stryd Fawr

- Dymchwel 2-6 Stryd Fawr

- Codi Neuadd Farchnad a Bwyd

- Codi gofod digwyddiadau amlbwrpas

- Codi is-orsaf drydanol

- Cadw ac adnewyddu Adeilad Siambrau'r Frenhines o flaen Heol Sussex

- Cadw'r maes parcio dros dro presennol ar Heol y Frenhines

- Darparu rhywfaint o dirlunio caled/meddal dros dro a pharhaol

Amlinellol:
Datblygu Dosbarth C3 (fflatiau preswyl), Dosbarth A1 (manwerthu), Dosbarth A2 (ariannol a phroffwydol), Dosbarth A3 (bwyd a diod), Dosbarth B1 (Swyddfeydd), Dosbarth D1 (dibreswyl), Dosbarth D2 (gwasanaeth a hamdden). Mae'r holl faterion manwl ar gyfer yr elfennau hyn wedi'u cadw ar gyfer ceisiadau yn y dyfodol.
Gallwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nhw o 3 Chwefror 2021 i 24 Chwefror 2021 neu drwy ein gwefan:

www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio

.
Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad isod cyn 24 Chwefror 2021.
Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais yn eich llythyr.
Math o gais:
MD - datblygiad mawr a ddiffinir gan Orchymyn Cynllunio Tref & Gwlad (Trefn Datblygiad Cyffredinol) 1995
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.
MD - Application No. 45/2021/0040 - Queens
Market, Sussex Street, Rhyl -
Hybrid Planning application (Full details and
outline) for the redevelopment of 0.93ha of land
known as Queens Market, incorporating the
following elements:
Full Details:
- Demolition of the Bright Spot building on the corner of West Parade and High Street

- Demolition of 2-6 High Street

- Erection of Food and Market Hall

- Erection of multi- purpose events space

- Erection of electrical substation

- Retention and refurbishment of Queens Chambers Building fronting Sussex Street

- Retention of the existing temporary car park on Queen Street

- Provision of some temporary and permanent hard/soft landscaping

Outline:
Development of Class C3 (residential apartments), Class A1 (retail), Class A2 (financial and professional), Class A3 (food and drink), Class B1 (Offices), Class D1 (non­residential), Class D2 (assembly and leisure). All detailed matters for these elements are reserved for future applications.
You may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them from 3 February 2021 until 24 February 2021 or on our website:

www.denbighshire.gov.uk/planning

.
If you wish to comment on the applications you should write to me at the address below by 24 February 2021.
It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.
Application types:
MD - major development
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI
Rheolwr Datblygu,
Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd,
Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ.

cynllunio@sirddinbych.gov.uk


Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI,
Development Manager,
Planning and Public Protection Services,
PO BOX 62, Ruthin, LL15 9AZ.

planning@denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR1988209.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices