Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER

Notice ID: BIR1986208

Notice effective from
3rd February 2021 to 5th March 2021

sir ddinbych Cyngor

Denbighshire County Council

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH FFORDD TRELLEWELYN, Y RHYL RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn, ddim cynharach na 7 diwrnod o 3 Chwefror 2021, sy'n gwahardd unrhyw gerbyd rhag teithio ar hyd Ffordd Trellewelyn y Rhyl yn Sir Ddinbych, rhwng ei chyfFordd a Grosvenor Avenue a Thornley Avenue (oddeutu 240 metr). Mae angen cau'r ffordd er mwyn hwyluso menter strydoedd ysgol Cyngor Sir Ddinbych. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnodau cau.
Bydd y llwybr amgen ar gyfer cerbydau a effeithir gan y cau trwy Ffordd Rhuddlan, Ffordd Pendyffryn, Ffordd Dyserth a Pen y Maes Avenue.
Bydd y Gorchymyn yn weithredol o 22 Chwefror 2021 gydag oes bywyd o ddeunaw mis.
Disgwylir i'r cyfnodau cau fod rhwng 22 Chwefror tan 5 Mawrth gyda'r cyfnodau cau yn digwydd ddwywaith y diwrnod rhwng 8:30 i 9:30 a rhwng 14:30 i 15:30.
Dyddiedig: 3 Chwefror 2021.
3
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
TRELLEWELYN ROAD, RHYL
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 3rd February 2021 to make an Order prohibiting vehicles using Trellewelyn Road Rhyl in the County of Denbigh between its junction with Grosvenor Avenue and Thornley Avenue (approximately 240 metres distance). The closure is necessary to facilitate a school streets initiative by Denbighshire County Council. Pedestrian access will be maintained throughout the closure periods.
The signposted alternative route for vehicles affected by the closure will be via Rhuddlan Road, Pendyffryn Road, Dyserth Road and Pen y Maes Avenue.
The Order is effective from 22nd February 2021 with an eighteen month life-span.
The closure periods are expected between 22nd February until 5th March with closures occurring twice daily between the hours of 08:30 to 09:30 and between 14:30 to 15:30.
Dated: 3 February 2021.
3
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.ukAttachments

BIR1986208.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices