Search for more Public Notices in your area
Traffic

ORDER 202

Notice ID: BIR1986242

Notice effective from
3rd February 2021 to 5th March 2021

sir ddinbych Cyngor

Denbighshire County Council

GORCHYMYN 202
(ALLT Y GRAIG DYSERTH A FFORDD DDIENW
SY'N CAEL El GALW'N LLEOL YN FFORDD PANT ERWYN
SY'N CYSYLLTU ALLT Y GRAIG GYDA'R A5151)
(GWAHARDD CERBYDAU MASNACHOL TRWM)
CYNGOR SIR DDINBYCH
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn cynnig gwneud gorchymyn o dan adrannau 1(1) a (2) a 2(1) i (3), a Rhan IV o Atodlen 9 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, ("Deddf 1984") a'i effaith fydd gwahardd unrhyw Gerbyd Masnachol Trwm fel y diffinnir yn Adran 138 Deddf 1984, ar unrhyw adeg, rhag teithio ar hyd y ffordd y cyfeirir ati yn yr Atodlen isod, heblaw am gerbydau sydd angen mynediad at eiddo sydd wedi'u lleoli ar neu ger y ffordd dan sylw.
Cynigir bod yr holl orchmynion rheoleiddio traffig presennol sy'n gosod cyfyngiad pwysau ar hyd y ffordd y cyfeirir ati yn yr Atodlen isod yn cael eu diddymu.
Er mwyn cynorthwyo'r cyhoedd i ddilyn y mesurau diweddaraf gan Lywodraeth EM, sef gadael y cartref pan fo hynny'n angenrheidiol yn unig ac osgoi unrhyw deithio di-angen, mae'r cyngor yn annog unrhyw ymatebwyr i edrych ac ymateb i'r ymgynghoriad hwn yn ddigidol gan ddefnyddio'r ffurflen adborth ar-lein He gellir gweld copi'au or Gorchymyn arfaethedig a chynlluniau a datganiad o resymau'r Cyngor dros gynnig gwneud y Gorchymyn.
or
Gellir archwilio copi o'r Gorchymyn arfaethedig, a map sy'n dangos y darnau ffordd y mae'r Gorchymyn yn berthnasol iddynt, a datganiad o resymau'r Cyngor dros wneud y Gorchymyn ar-lein ar wefan y Cyngor. Mae'r Cyngor yn annog unrhyw ymatebwr i ddarllen ac ymateb i'r ymgynghoriad hwn yn ddigidol trwy ddefnyddio'r ffurflen adborth ar-lein lie y bo'n bosibl, a dylai unrhyw un sy'n dymuno gwrthwynebu'r Gorchymyn arfaethedig wneud hynny trwy gyflwyno ymateb i holiadur y mae'r cynigion yn ymwneud a nhw, gan ddefnyddio gwefan Cyngor Sir Ddinbych o dan y Porth Sgwrs y Sir, neu drwy anfon datganiad ysgrifenedig o wrthwynebiad, gan nodi'r sail ar gyfer y gwrthwynebiad i Bennaeth Y Gyfraith, AD a Gwasanaethau Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ, erbyn 26ain Chwefror 2021 fan bellaf. Sylwch y gallai unrhyw sylwadau y bydd y Cyngor yn eu derbyn fod ar gael i'w harchwilio gan y cyhoedd.
ATODLEN
Damau o Ffordd Dyserth - Trelawnyd yn Sir Ddinbych a Sir y Fflint Allt y Graig
O'i chyffordd gyda A547 yn Nyserth at ei chyffordd a'rffordd ddienw (y'i gelwiryn lleol yn Ffordd Pant Erwyn) sydd yn cysylltu Allt y Graig (ger eiddo o'r enw Haulfryn) yn Nyserth i'r A5151 yn Nhrelawnyd.
Ffordd Ddienw (y'i gelwir yn lleol yn Ffordd Pant Erwyn) yn cysylltu Allt y Graig i'rA5151
O'i chyffordd gydag Allt y Graig (ger yr eiddo o'r enw Haulfryn) yn Nyserth i'r A5151 yn Nhrelawnyd.
Dyddiedig: 3 Chwefror 2021.
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd, AD a Chyfreithiol, Cyngor Sir Ddinbych, Swyddfeydd y Cyngor, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
ORDER 202
(ALLT Y GRAIG DYSERTH AND UNNAMED ROAD
KNOWN LOCALLY AS PANT ERWYN ROAD LINKING ALLT Y GRAIG WITH A5151)
(PROHIBITION OF HEAVY COMMERCIAL VEHICLES)
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
Denbighshire County Council propose to make an order under sections 1(1) and (2) and 2(1) to (3), and Part IV of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984, ("the Act of 1984") the effect of which will be to prohibit at any time any Heavy Commercial Vehicles as defined in Section 138 of the Act of 1984 from proceeding in the lengths of road referred to in the Schedule below, except vehicles requiring access to property situated on or adjacent to the said lengths of road.
All existing traffic regulation orders which impose a weight restriction on the lengths of road referred to in the Schedule below are proposed to be revoked.
In order to support the public in following the latest measures from HM Government to only leave home where necessary and to avoid unnecessary travel, the council is encouraging all respondents to view and respond to this consultation digitally using the online feedback form where copies of the proposed Order with plans and statement of the Council's reasons for proposing to make the Order may be viewed.
A copy of the proposed Order together with a map showing the lengths of road to which the proposed Order relates, and a statement of the Council's reasons for proposing to make the Order may be viewed on-line on the council's website. The council is encouraging all respondents to view and respond to this consultation digitally using the online feedback form where possible and any person wishing to object to the proposed Order should do so either by submitting responses to a questionnaire, to which the proposals relate, using Denbighshire County Council's website under County Conversation Portal, or by sending a written statement of objection, stating the grounds on which the objection is made to the Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, PO Box 62, Ruthin LL15 9AZ, by no later than 26th February 2021. Please note that the substance of any representations the council receives could become available for public inspection.
SCHEDULE
Lengths of Road Dyserth-Trelawnyd in the Counties of Denbigh and Flints Allt y Graig
From its junction with the A547 in Dyserth to its junction with the unnamed road (known locally as Pant Erwyn Road) which links Allt y Graig (near the property known as Haulfryn) in Dyserth to the A5151 in Trelawnyd.
Unnamed Road (known locally as Pant Erwyn Road) linking Allt y Graig to the A5151
From its junction with Allt y Graig (near the property known as Haulfryn) in Dyserth to the A5151 in Trelawnyd.
Dated: 3rd February 2021.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, Council Offices, Ruthin. Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

BIR1986242.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices