Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

Notice ID: WAR1978861

Notice effective from
27th January 2021 to 26th February 2021

sir ddinbych Cyngor

Denbighshire County Council

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH RHODFA'R GORLLEWIN A HEOL Y FRENHINES, Y RHYL
RHYBUDD OATALY DEFNYDD O LEFYDD PARCIO DROS DRO
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedl gwneud Gorchymyn a fydd yn atal y defnydd o lefydd parclo penodol dros dro ar Rodfa'r Gorllewin a Heol y Frenhines, Y Rhyl yn Sir Ddinbych.
Y rheswm dros y gorchymyn atal yw hwyluso gwaith datgysylltu pwer a dymchwel adeiladau gwag gan Raglenni Corfforaethol Cyngor Sir Ddinbych.
Bydd llwybrau cerdded ar gau drwy gydol cyfnod y gorchymyn, a bydd gofyn i gerddwyr ddefnyddio'r llwybrau cerdded sydd gyferbyn.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 28 lonawr 2021, a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan tua 31 Mai 2021.
Atodlen
Darnau o ffordd yn y Rhyl yn Sir Ddinbych
Rhodfa'r Gorllewin, atal parcio ar ymyl deheuol y ffordd, gan ymestyn i'r gorllewin o bwynt 50m i'r gorllewin o'i chyffordd a'r Stryd Fawr am oddeutu 40m.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL WEST PARADE AND QUEEN STREET, RHYL
NOTICE OF TEMPORARY SUSPENSION OF PARKING BAYS
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order which will temporarily suspend the use of certain parking bays located on West Parade and Queen Street, Rhyl in the County of Denbigh.
The reason for the suspension is to facilitate power disconnection works and the demolition of derelict buildings by Denbighshire County Council Corporate Programmes.
Footway closures will be in place throughout the period of the suspension, with pedestrians directed to use the opposite footways.
The Order comes into force on 28th January 2201, and will remain in force for a period of eighteen months or until the completion of the works whichever is the earlier. The works are expected to last approximately until 31st May 2021.
Schedule
Lengths of road at Rhyl in the County of Denbigh
West Parade, parking suspension on the southern kerb line, extending in a westerly direction from a point 50m west of its junction with High Street for a distance of approximately 40m.
Queen Street, parking suspension on the eastern kerb line, extending in a northerly direction from a point 10m north of its junction with Sussex Street for a distance of approximately 50m.
Dated: 27 January 2021.
Gary Williams, Head of Legal and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
Heol y Frenhines, atal parcio ar ymyl dwyreiniol y ffordd, gan ymestyn i'r gogledd o bwynt 10m i'r gogledd o'i chyffordd a Heol Sussex am oddeutu 50m.
Dyddiedig: 27 lonawr 2021.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrtiyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.ukAttachments

WAR1978861.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices