Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

Notice ID: WAR1978875

Notice effective from
27th January 2021 to 26th February 2021

sir ddinbych Cyngor

Denbighshire County Council

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH
STRYD FAWR, PRESTATYN
RHYBUDD O ATAL Y DEFNYDD O LEFYDD
PARCIO DROS DRO
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn fydd yn gwahardd y defnydd o safleoedd parcio penodol a leolir ar Stryd Fawn Prestatyn yn Sir Ddinbych dros dro.
Y rheswm dros y gwaharddiad yw hwyluso'r broses o osod ardal eistedd uwch o fewn y llefydd parcio gan Adran Draffig Cyngor Sir ?dinbych.
Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol cyfnod y cyfyngiad.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 1 Chwefror 2021, a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith barhau tan oddeutu 2 Mehefin 2021.
Atodlen
Rhannau o Ffyrdd ym Mhrestatyn, Sir Ddinbych
Stryd Fawr, atal parcio dros dro ar linell ddwyreiniol y cwrb sy'n ymestyn i gyfeiriad deheuol o bwynt 20 metr i'r de o'i gyffordd a Maes y Groes am bellter o oddeutu 10 metr.
Dyddiedig: 27 lonawr 2021.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL HIGH STREET, PRESTATYN NOTICE OF TEMPORARY SUSPENSION OF PARKING BAYS
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order which will temporarily suspend the use of certain parking bays located on High Street Prestatyn in the County of Denbigh.
The reason for the suspension is to facilitate placement of a raised seating area within the parking bays by Denbighshire County Council Traffic Section.
Pedestrian access through the restricted section will be maintained throughout the period of the restriction.
The Order comes into force on 1st February 2021, and will remain in force for a period of eighteen months or until the completion of the works whichever is the earlier. The works are expected to last approximately until 2nd June 2021.
Schedule
Lengths of road at Prestatyn in the County of Denbigh
High Street, parking suspension on the eastern kerb line which extends in a southerly direction from a point 20m south of its junction with Maes y Groes for a distance of approximately 10m.
Dated: 27January 2021.
Gary Williams, Head of Legal and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi with ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR1978875.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices