Search for more Public Notices in your area
General

MEMBERS ON APPEAL PANELS

Notice ID: WAR1891273

Notice effective from
28th October 2020 to 27th November 2020

AELODAU AR BAN ELI APEL
MEMBERS ON APPEAL PANELS
(Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 fel y'i diwygiwyd)
A oes gennych chi ddiddordeb mewn materion addysgol? Os felly, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn chwilio am Aelodau i fod ar Baneli Apeliadau Derbyn a Gwahardd Ysgol fel a ganlyn:
* Aelodau Lleyg (rhywun heb brofiad personol yn rheoli unrhyw ysgol neu ddarpariaeth addysg mewn unrhyw ysgol (gan eithrio fel llywodraethwr ysgol neu swyddogaeth wirfoddol arall))

* Pobl sydd a phrofiad yn y maes addysg, sy'n gyfarwydd ag amodau addysg yn ardal yr Awdurdod Lleol, neu'n rhieni i ddisgyblion sydd wedi cofrestru mewn ysgol.

Ni ddylai ymgeiswyr fod ag unrhyw gysylltiad ag Awdurdod Addysg Conwy nac unrhyw un sy'n aelod o, neu'n cael eu cyflogi gan yr Awdurdod Lleol. Fodd bynnag, ni fyddai cyflogaeth gan yr Awdurdod Lleol fel athro/athrawes yn eich rhwystro rhag bod yn aelod.
Mae hon yn swydd wirfoddol, fodd bynnag, byddwch yn derbyn treuliau teithio a chynhaliaeth ar gyfer unrhyw Apel y byddwch yn ei fynychu. Caiff apeliadau eu cynnal ar-lein ar hyn o bryd, ond fe'u cynhelir ym Modlondeb, Conwy fel arfer. Bydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu.
Byddwn yn croesawu ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg.
I gael rhagor o wybodaeth, ymwelwch ag

www.conwy.gov.uk

ac i gael ffurflen gais, cysylltwch a Gwasanaethau Pwyllgorau ar 01492 574675 neu anfonwch e-bost at

pwyllgorau@conwy.gov.uk


Dyddiad cau: 20 Tachwedd 2020
(School Standards and Framework Act 1998 as amended)
Have you got an interest in educational matters? If so, Conwy County Borough Council is looking for Members to sit on School Admission and School Exclusion Appeal Panels as follows:
* Lay people (someone without personal experience in the management of any school or provision of education in any school (except as a school governor or in another voluntary capacity))

* People who have experience in education, who are acquainted with educational conditions in the Local Authority area, or who are parents of registered pupils at school.

Applicants must not have any connection with Conwy Education Authority or any person who is a member of, or employed by the Local Authority. However, employment by the Local Authority as a teacher is not a reason for disqualification from membership.
This is a voluntary position, however travelling and subsistence will be paid for any Appeals you attend. Appeals are currently being held virtually but are normally held in Bodlondeb, Conwy. Training will be provided.
We would welcome applications from Welsh speakers.
For more information visit

www.conwy.gov.uk

and for an application form please contact Committee Services on 01492 574675 or e-mail committees©

conwy.gov.uk


Closing date: 20 November 2020
Blwch Post 1 / PO Box 1
Conwy
LL30 9GN

Attachments

WAR1891273.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices