Search for more Public Notices in your area
Traffic

The County Borough of Conwv (Gors Road Towvn - 40mph Speed Limit) Order 2020

Notice ID: WAR1892241

Notice effective from
28th October 2020 to 27th November 2020

Gorchvmvn Bwrdeistrel Sirol Conwv (Gors Road Towvn - Terfvn Cvflvmder 40mval 2020
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn dan Adrannau 84(1) a (2) o Ddeddf Rheoli Traffig Ffyrdd 1984 a fydd yn gwahardd unrhyw un rhag gyrru unrhyw gerbyd modur ar gyflymder sydd dros 40 milltir yr awr ar hyd y darn hwnnw o ffordd a nodir yn yr Atodlen Isod.
Gellir archwilio copi o'r Gorchymyn arfaethedig, ynghyd a mapiau sy'n dangos y darnau ffordd y mae'r Gorchymyn yn berthnasol Iddynt, a datganlad o resymau'r Cyngor dros wneud y Gorchymyn arfaethedig, ar wefan y Cyngor. Gallwch wneud cais am ddogfennau papur trwy ffonio 01492 575420.
Dylid anfon unrhyw wrthwynebiadau i'r Gorchymyn arfaethedig, ynghyd a'r rhesymau drosfynt, ar bapur at yr Adran Draffig, yr Amgylchedd Ffyrdd a Chyfleusterau, Blwch Post 1 Conwy LL30 9GN neu at

traffig@conwy.gov.uk

erbyn 20 Tachwedd 2020.
Atodlen
Gors Road O bwynt 230 metr i'r de o'i Towyn chyffordd & Brook Avenue i bwynt 15 metr i'r Gogledd o'i chyffordd a Ffordd Rhuddlan.
a yddiedig: 28 Hydref 2020 Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
The County Borough of Conwv (Gors Road Towvn - 40mph Speed Limit) Order 2020
The Conwy County Borough Council proposes to make an Order under Sections 84(1) and (2) of the Road Traffic Regulation Act 1984 the effect of which will prohibit any person from driving any motor vehicle at a speed exceeding 40 miles per hour in the length of road specified in the Schedule below.
A copy of the proposed Order together with a map showing the length of road to which the Order relates and a statement of the Council's reasons for proposing to make the Order may be examined on the Council website. Requests for paper copy documents can be made by contacting 01492 575420.
Objections to the proposed Order, together with the grounds on which they are made should be sent in writing to the Traffic Section, Environment Roads and Facilities, PO Box 1 Conwy LL30 9GN or to

traffic@conwy.gov.uk

by 20 November 2020.
Schedule
Gors Road From a point 230 metres south Towyn of its junction with Brook Avenue to a point 15 metres north of its junction with Rhuddlan Road
Dated: 28 October 2020
Delyth E Jones
Head of Law and Governance
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000

SS= Cyf/Ref: CCBC-037223/HL

Attachments

WAR1892241.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices