Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough of Conwv (Abergele Road Colwvn Bavl (Temporary Prohibition of Parklnol Order 2020

Notice ID: WAR1882084

Notice effective from
22nd October 2020 to 21st November 2020

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 RHAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdsistraf Sirol Conwv (Ffordd Abergele Bae Colwvnl (Gwaharddlad Pros Pro ar Barclol 2020 RHODPIR RHYBUDD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, ddim llai na saith niwrnod wedi dyddiad y Rhybudd hwn, i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd barcio ar hyd y darn hwnnw o Ffordd Abergele, Bae Colwyn o Gapel y Bedyddwyr Cymraeg Bae Colwyn i'r arhosfan bws y tu allan i'r siop dan. Mae'r Gorchymyn yn hanfodol er mwyn hwyluso gwaith gan Wales and West Utilities. Daw'r Gorchymyn i rym ar 9 Tachwedd 2002. Disgwylir y bydd y cyfyngiadau parcio mewn grym am gyfnod na fydd yn fwy na 5 diwrnod. ?yddiedig: 22 Hydref 2020 Pelyth E. Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough of Conwv (Abergele Road Colwvn Bavl (Temporary Prohibition of Parklnol Order 2020 NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to park in that length of Abergele Road Colwyn Bay from the Welsh Baptist Church to the bus stop outside the Fire shop. The Order is necessary to facilitate works by Wales and West Utilities
The Order comes into effect on 9 November 2020.
It is anticipated that the prohibition of parking will
be in place for a maximum period of 5 days.
Dated: 22 October 2020
Delyth E Jones
Head of Law and Governance
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000
Cyf/Ref: CCBC-038068/HL

Attachments

WAR1882084.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices