Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14 (11 The County Borough of Conwv (Elwv Road. Rhos on Seal (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2020

Notice ID: WAR1880479

Notice effective from
22nd October 2020 to 21st November 2020

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) Gorchvmvn Bwrdelstref Slrol Conwv (Elwv Road. Llandrillo-vn-Rhos) Gorchvmvn (Gwahardd Pros Pro ar Traftig Prwoddl2020
RHOPDIR RHYBUPP fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorohymyn i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd deithio ar hyd y rhan honno o Elwy Road, Llandrillo-yn-Rhos, o gyffordd Rhos Road i gyffordd Bryn Eglwys.
Mae angen y Gorchymyn er mwyn rhoi wyneb newydd ar y ffordd. Y ffordd amgen fydd troi i'r chwith ar Church Road a dal i fynd ymlaen, troi i'r chwith ar Llandudno Road, troi i'r chwith ar Church Road a dilyn y ffordd yn ol i ddiwedd y gwyriad.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 27 Hydref 2020 am uchafswm o 6 mis. Bydd y cyfyngiadau mewn grym am gyfnod o bythefnos pan gaiff arwyddion traffig 7010.4 priodol eu harddangos ar y safle saith niwrnod cyn i'r gwaith ddechrau.
Dyddiedig 22 Hydref 2020
Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a

Llywodraet.hu


ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14 (11 The County Borough of Conwv (Elwv Road. Rhos on Seal (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2020
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in that length of Elwy Road, Rhos on Sea, from the junction of Rhos Road to the junction of Bryn Eglwys.
The Order is necessary to facilitate carriageway resurfacing works. The alternative route will be to turn left onto Church Road and continue along, turn left onto Llandudno Road, turn left onto Church Road and follow back down to the diversion end.
The Order comes into effect on 27 October 2020 for a maximum period of 6 months. The restrictions will be in force for a period of 2 weeks when appropriate traffic signs 7010.4 are displayed on site 7 days in advance of works commencing.
Dated 22 October 2020
Delyth E Jones
Head of Law and Governance
Bodlondeb Conwy, LL32 8DU (01492) 574000 Cyf/Ref: CCBC-037904
Conwy

Attachments

WAR1880479.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices