Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough of Conwv (Beach House Road Llanddulas) (Temporary Prohibition of ThrouahTraffic) Order 2020

Notice ID: WAR1881485

Notice effective from
22nd October 2020 to 21st November 2020

DEDDF RHEOLI TRAFFIG FFYRDD 1984 ADRAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Beach House Road Llanddulas) (Gwahardd Traffjg Pros Pro) 2020
RHOPPIR RHYBUPP bod Cyngor Bwrdeistref
Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn,
heb fod ynghynt na saith diwrnod ar 61 dyddiad
y rhybudd hwn, yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag
mynd ar hyd y rhan honno o Beach House Road
Llanddulas o'i chyffordd gyda Ffordd Abergele i
Fynedfa'r maes carafanau.
Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith gar
BT. Bydd mynediad i'r maes carafanau yn cael ei gynnal.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 9 Tachwedd 2020.
Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod na fydd
yn fwy na 3 wythnos.
Dyddiedig: 22 Hydref 2020
Pelyth E Jones Pennaeth y Gyfraith a
Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough of Conwv (Beach House Road Llanddulas) (Temporary Prohibition of ThrouahTraffic) Order 2020 NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any vehicle to proceed in that length of Beach House Road Llanddulas from its junction with Abergele Road to the caravan park entrance.
The Order is necessary to facilitate works by BT. Access to the caravan site will be maintained. The Order comes into effect on 9 November 2020. It is anticipated that the road will be closed for a maximum period of 3 weeks. Dated: 22 October 2020 Delyth E Jones Head of Law and Governance
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000
Cyf/Ref: CCBC-037964/HB

Attachments

WAR1881485.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices