Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1)

Notice ID: WAR1874739

Notice effective from
15th October 2020 to 14th November 2020

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984
ADRAN 14(1)
Gorchvmvn Cvnaor Bwrdeistref Sirol Conwy

(Llwybr Troed 17.19 a 31 Betws y Coed) (Gwaharddiad Pros Pro ar Gerddwyr) 2020
RHOPPIR RHYBUPP fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn, a'i effaith yw gwahardd unrhyw gerddwr rhag mynd ar hyd y darnau hwnnw o Iwybr troed cyhoeddus Rhif 17, 19 and 31 yng nghymuned Betws y Coed fel y nodir isod.
Llwybr troed rhif 17 o bwynt i'r gogledd o Miners Bridge yng nghyfeirnod grid SH 7803 5704 tua'r gogledd trwy blanhigfa fforest i Diosgydd Uchaf yng nghyfeirnod grid SH 7761 5778.
Llwybr troed rhif 19 o Miners Bridge yng nghyfeirnod grid SH 7800 5694 trwy fforest i gyfeiriad y gogledd at gyffordd a llwybr troed rhif 17 yng nghyfeirnod grid SH 7803 5704.
Llwybr troed rhif 31 o bwynt ar hyd Ian Afon Llugwy yng nghyfeirnod grid SH 7825 5676 i gyfeiriad y gorllewin i Miners Bridge a'r gyffordd a llwybr troed rhif 19 yng nghyfeirnod grid SH 7800 5694.
Mae angen y Gorchymyn oherwydd peryglon tebygol i'r cyhoedd yn ystod gwaith cynaeafu.
?aw'r Gorchymyn i rym ar 22 Hydref 2020. Disgwylir y bydd y llwybr troed ar gau nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, ond am gyfnod o ddim mwy na 6 mis.
Dyddiedig: 15 Hydref 2020
Pelyth E Jones
Pennaeth y Gylraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984
SECTION 14(1)
Conwy County Borough Council
(Footpath Nos 17,19 and 31 Betws y Coed) (Temporary Prohibition of Pedestrians) Order 2020

NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which is to prohibit any pedestrian to proceed in those lengths of public footpath Nos 17, 19 and 31 in the community of Betws y Coed as specified below.
Footpath 17 from a point north of Miners Bridge at grid referenced SH 7803 5704 proceeding northerly through forest plantation to Diosgydd Uchaf at grid reference SH 7761 5778.
Footpath 19 from Miners Bridge at grid reference SH 7800 5694 proceeding through forest in a northerly direction to junction with footpath 17 at grid reference SH 7803 5704.
Footpath 31 from a point along the bank of the Afon Llugwy at grid reference SH 7825 5676 proceeding westerly to miners bridge and the junction with footpath 19 at grid reference SH 7800 5694.
The Order is necessary for the reason of likelihood of danger to the public during harvesting operations. The Order will come into effect on 22 October 2020. It is anticipated that the footpath will be closed until the works which it is proposed to carry out have been completed, subject to a maximum period of 6 months.
Dated: 15 October 2020
Delyth E Jones
Head of Law and Governance

Attachments

WAR1874739.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices