Search for more Public Notices in your area
Traffic

The County Borough of Conwv (Various Roads - Rural Areas) (Prohibition and Restriction of Waiting) Order 2020

Notice ID: WAR1875132

Notice effective from
15th October 2020 to 14th November 2020

Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Ffvrdd Amrvwiol - Ardaloedd Gwledigl fGwahardd a Chvfvnau ar Arosl 2020
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn dan Adrannau 1 a 2 a Rhan IV Atodlen 9, Deddf Rheoli Trafnldlaeth Ffyrdd 1984, a'i effalth fydd -
1.Gwahardd cerbydau rhag aros ar unrhyw adeg ar y darnau o ffordd a nodlr yn Atodlen 1.
2.Gwahardd cerbydau rhag aros a llwytho/dadlwytho ar unrhyw adeg ar y darnau o ffordd a nodlr yn Atodlen 2.
3.Gwahardd cerbydau rhag stoplo neu aros ar unrhyw adeg ar y darnau ffordd a nodlr yn Atodlen 3 (Clirffordd 24 awr)
4. Cyfyngu amser aros 1120 munud, 8am i 7pm, heb ddychwelyd o fewn 120 munud ar y darn o ffordd a nodir yn Atodlen 4
5. Diddymu'r cyfyngladau a nodir yn Atodiad 5.

Bydd y Gorchymyn bwrledlg yn darparu eithriadau a fydd yn caniatau aros I bwrpas dod allan o gerbyd, mynd i mewn i gerbyd, llwytho, dadlwytho a gwaith cynnal a chadw, atgywelrlo, ac yn y blaen. Bydd y Gorchymyn bwrledlg liefyd yn darparu eithriadau a fydd yn canlatau I gerbydau sydd yn arddangos bathodyn unlgolyn anabl, ynghyd a dlsg parcio unigolyn anabl.
Gellir archwilio copi o'r Gorchymyn, ynghyd a map sydd yn dangos y darnau ffordd y mae'r Gorchymyn bwriedig yn berthnasol iddynt, a datganiad o resymau'r Cyngor dros gwneud y Gorchymyn ar wefan y Cyngor. Gallwch wneud cais am ddogfennau papur trwy ffonio 01492 575420.
Dylid anfon unrhyw wrthwynebiadau i'r Gorchymyn bwriedig, ynghyd a'r rhesymau drostynt, ar bapur at yr Adran Draffig, Yr Amgylchedd Ffyrdd a Chyfleusterau, Swyddfeydd Mochdre, Ffordd Mochdre, Mochdre, Bae Colwyn LL28 5AB neu at traffig@conwy.gov.uk erbyn 13 Tachwedd 2020.

PLEASE DOWNLOAD THE PDF BELOW TO VIES THE DETAILS OF THE SCHEDULEThe County Borough of Conwv (Various Roads - Rural Areas) (Prohibition and Restriction of Waiting) Order 2020
The Conwy County Borough Council proposes to make an Order under Sections 1 and 2 and Part IV of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984, the effect of which will -
1. Prohibit the waiting of vehicles at any time in the lengths of road specified in Schedule 1.
2. Prohibit the waiting of vehicles and No loading/Unloading at any time in the lengths of road specified in Schedule 2
3. Prohibit vehicles stopping or waiting at any time in the lengths of road specified in Schedule 3 (24 hour Clearway)
4. Limited waiting time of 120 minutes, 8am to 7pm, with no return within 120 minutes in the length of road specified in Schedule
5. Revoke the restrictions specified in Schedule 5.
Exceptions will be provided in the proposed Order to permit waiting for the purposes of alighting, boarding, loading, unloading and works of maintenance, repair and the like. Exceptions will also be provided in the proposed Order for vehicles displaying both a disabled person's badge and a disabled person's parking disc.
A copy of the proposed Order together with a map showing the lengths of road to which the Order relates and a statement of the Council's reasons for proposing to make the Order may be examined on the Council website. Requests for paper copy documents can be made by contacting 01492 575420.
Objections to the proposed Order, together with the grounds on which they are made should be sent in writing to the Traffic Section, Environment Roads and Facilities Mochdre Offices Conway Road Mochdre Colwyn Bay LL28 5AB or to traffic@conwy.gov.uk by 13 November 2020.

PLEASE DOWNLOAD THE PDF BELOW TO VIES THE DETAILS OF THE SCHEDULE

Attachments

WAR1875132.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices