Search for more Public Notices in your area
LAKELAND LEISURE ESTATES LIMITED
Licensing

MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009

Notice ID: WAR1479905

Notice effective from
12th December 2019 to 11th January 2020

MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009

PART 4: MARINE LICENSING

APPLICATION FOR A MARINE LICENCE TO UNDERTAKE MAINTENANCE DREDGING AT DEGANWY MARINA

Notice is hereby given, in accordance with Part 4, Chapter 1, Section 68 of the Marine and Coastal Access Act 2009 that Lakeland Leisure Estates Ltd has applied to Natural Resources Wales, acting on behalf of the Licensing Authority, for a marine licence to undertake maintenance dredging at Deganwy Marina on the River Conwy using Water Injection Dredging

The application and plans showing the position of the works may be inspected at Conwy Harbour Office or Deganwy Marina Office.

Alternatively, copies of the application can be obtained from the Cardiff Permitting Service, Natural Resources Wales, 29 Newport Road, Cambria House, Cardiff, CF24 OTP.

Permittingconsultations@Naturalresourceswales.gov.uk

.

Representations or objections in respect of the application should be made in writing to: Marine Licensing Team, Cardiff Permitting Service, Natural Resources Wales, 29 Newport Road, Cambria House, Cardiff, CF24 OTP, or e-mail

marinelicensing@naturalresourceswales.gov.ukRepresentations or objections should be made within 28 days of the date of this notice, quoting reference: DML1942

In your representation/objection please include an address to which correspondence may be sent.

Natural Resources Wales, acting on behalf of the Licensing Authority, will pass to the applicant a copy of any representation or objection received.

DEDDF Y MOR A MYNEDIAD I'R ARFORDIR 2009

RHAN 4: TRWYDDEDU MOROL

CAIS AM DRWYDDED FOROL I YMGYMRYD A CHARTHU CYNNAL YM MARINA DEGANWY

Hysbysir drwy hyn, yn unol a Rhan 4 pennod 1 Adran 68 o Ddeddf y Mor a Mynediad i'r Arfordir 2009, fod Lakeland Leisure Estates Ltd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru, sy'n gweithredu ar ran yr Awdurdod trwyddedu, am drwydded forol i ymgymryd k charthu cynnal ym Marina Deganwy ar Afon Conwy gan ddefnyddio Carthu Chwistrellu Dwr

k

Gellir gweld y cais a'r cynlluniau sy'n dangos safle'r gwaith yn Conwy Harbour Office or Deganwy Marina Office.

Fel arall, gellir cael copi'au o'r cais gan y Tim Trwyddedu Moral, Canolfan Drwyddedu Caerdydd, Cyfoeth Naturiol Cymru, Ty Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd CF24 OTP.

Permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.ukDylid cyflwyno sylwadau neu wrthwynebiadau ysgrifenedig parthed y cais hwn i'r TTm Trwyddedu Morol, Gwasanaeth Trwyddedu Caerdydd, Ty Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd CF24 OTP, neu yrru e-bost at marinelicensing®

cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

.

Dylid cyflwyno sylwadau neu wrthwynebiadau cyn pen 28 diwrnod o ddyddiad y rhybudd hwn, gan ddyfynnu cyfeirnod: DML 1942

Dylech gynnwys yn eich sylw/gwrthwynebiad gyfeiriad y gellir anfon gohebiaeth iddo.

Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru, gan weithredu ar ran yr Awdurdod Trwyddedu, yn trosglwyddo i'r ymgeisydd gopi o'r sylw neu wrthwynebiad a dderbynnir.

Attachments

WAR1479905.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices