Search for more Public Notices in your area
Traffic

(Pare Cae Seion / Banoor Road Conwnrt (Prohibition of Waiting! Order 2019

Notice ID: WAR1467321

Notice effective from
21st November 2019 to 21st December 2019

Gorchvmvn Cvnaor Bwrdeistref Sirol Conwv (Pare Cae Seion / Bangor Road Conwvl (Gwahardd Aros> 2019

Ar 15 Tachwedd 2019 bu i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wneud y Gorchymyn a enwir uchod o dan Adrannau 1 a 2 o Ddeddf Rheoli Traffig Ffyrdd 1984, y bydd ei effaith yn gwahardd cerbydau rhag aros ar unrhyw adeg ar y darnau o ffordd a nodir yn yr Atodlen isod.

Mae eithriadau yn y Gorchymyn i ganiatau aros at ddibenion gollwng, casglu, llwytho a dadlwytho a gwneud gwaith cynnal a chadw, trwsio ac ati. Caiff eithriadau eu cynnwys yn y Gorchymyn ar gyfer cerbydau sy'n arddangos Batfiodyn Person Anabl yn ogystal a Disg Parcio Person Anabl Gellir archwilio copi o'r Gorchymyn a'r cynllun, a fydd yn dod i rym ar 25 Tachwedd 2019 yn swyddfeydd Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu, Bodlondeb, Conwy LL32 8DU ystod oriau swyddfa arferol.

Os ydych am gwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn neu unrhyw ddarpariaeth ynddo ar y sail nad yw o fewn y pwerau a roddir gan Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, neu arysail na chydymffurfiwyd ag unrhyw ofyniad o'r Ddeddf honno neu unrhyw offeryn a wnaed oddi tani, o ran y Gorchymyn, gallwch wneud cais i'r Uchel Lys at y diben hwn, cyn pen chwe wytfinos o'r dyddiad hwn.

Atodlen - Dim aros ar unrhyw adeg

The Conwv County Borough Council (Pare Cae Seion / Banoor Road Conwnrt (Prohibition of Waiting! Order 2019

On 15 November 2019 the Conwy County Borough Council made the above-named Order under Sections 1 and 2 of the Road Traffic Regulation Act 1984, the effect of which is to prohibit the waiting of vehicles at any time in the lengths of road specified in the Schedule below.

Exceptions are provided in the Order to permit waiting for the purposes of alighting, boarding, loading, unloading and works of maintenance, repair and the like. Exceptions are provided in the Order for vehicles displaying both a disabled person's badge and a disabled person's parking disc A copy of the Order and plan, which will come into operation on the 25 November 2019 may be examined at the offices of the Head of Law and Governance, Bodlondeb, Conwy LL32 8DU during normal office hours.

If you wish to question the validity of the Order or of any provision contained in it on the grounds that it is not within the powers conferred by the Road Traffic Regulation Act 1984, or on the grounds that any requirement of that Act or of any instrument made under it, has not been complied with in relation to the Order, you may, within six weeks from the date hereof apply to the High Court for this purpose.

Schedule - No waiting at any time

Ffordd Sam Pari Northern side; From its junction with Bangor Road to it its junction with Ffordd Sam Pari.

South eastern side; from its junction with Pare Cae Seion for a distance of 12 metres in a south-westerly direction.

Ffordd Sam Pari

Yr ochr ogleddol; O'i

chyffordd a Bangor Road i'w chyffordd a Ffordd Sam Pari.

Yr ochr ddwyreiniol; o'i

'i

chyffordd a Pharc Cae Seion am bellter o 12 metr i gyfeiriad y de-orllewin.

Pare Caer Selon

Y ddwy ochr; O'r gyffordd a Pharc Caer Seion am bellter o 48 metr i gyfeiriad y gogledd-ddwyrain Yr ochr ddeheuol; O bwynt 15 metr i'r dwyrain o'i chyffordd yn agos at Tan y Graig am bellter o 27 metr i gyfeiriad y gorllewin.

Pare Caer Selon Both sides; From its junction with Pare Caer Seion for distance of 48 metres in a north-easterly direction Southern side; from a point 15 metres east of east of its junction close to tan Y Graig for a distance of 27 metres in a westerly direction.

Bangor Road

Yr ochr ddwyreiniol; o'i

'i

chyffordd a Ffordd Sam Pari am bellter o 40 metr i gyfeiriad y gogledd. Yr ochr ogleddol. O'i phen eithaf gorllewinol am bellter o 32 metr i gyfeiriad dwyreiniol.

a

Yr ochr ddeheuol. O'i

'i

phen eithaf gorllewinol am bellter o 45 metr i gyfeiriad y dwyrain

Bangor Road

Eastern side; from its junction with Ffordd Sam Pari for a distance of 40 metres in a northerly direction. Northern side. From its western extremity for a distance of 32 metres in an easterly direction. Southern side. From its western extremity for a distance of 45 metres in an easterly direction

□yddiedig: 20 Tachwedd 2019 Delyth E Jones

Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

Dated: 20 November 2019

Delyth E Jones

Head of Law and Governance

yu BodlondebBodlondeb

JRi^'y Conwy, LL32 8DUConwy, LL32 8DU

Conwy (01492)574000CYNGOR BWRDEISTREF SIROL CVT/R©!. CCBC~034201/H LCVT/R©!. CCBC~034201/H L

COUNTY BOROUGH COUNCIL * ?'Attachments

WAR1467321.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices