Search for more Public Notices in your area
Traffic

SECTION 14(1) The County Borough of Conwv (Castle Street. Conwv) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2019

Notice ID: WAR1465781

Notice effective from
21st November 2019 to 21st December 2019

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984

ADRAN 14(1)Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Castle Street. Conwv) (Gwaharddiad Pros Pro ar Drafnidiaeth Drwodd) 2019

RHOPPIR RHYBUPP fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd deithio Castle Street, Conwy o'i chyffordd gyda Lower High Street i'w chyffordd gyda Rose Hill Street.

Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith nwy. Bydd y llwybr amgen ar hyd y Stryd Fawr, i'r dde ar Ffordd Bangor i Gyffordd 17 Morfa Conwy, gan droi i'r dde ar yr A55 tua'r Dwyrain i Gyffordd 18 yr A55, a dilyn yr arwyddion yn ol i Gonwy a bydd arwyddion priodol ar y llwybr..

Daw'r Gorchymyn i rym ar 25 Tachwedd 2019. Disgwylir y bydd y ffordd ar gaii am gyfnod o 5 diwrnod neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, ond am gyfnod o ddim mwy na 7 diwrnod.

Dyddiedig: 20 Tachwedd 2019 Delyth E Jones

Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

SECTION 14(1) The County Borough of Conwv (Castle Street. Conwv) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2019

NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in that length of Castle Street Conwy from its junction with Lower High Street to its junction with Rose Hill Street.

The Order is necessary to facilitate gas works. The alternative route will be via High Streetlight onto Bangor Road to J17 Morfa Conwy, turning right onto A55 Eastbound to A55 Junction 18, and following the signs back into Conwy.

The Order comes into effect on 25 November 2019. It is anticipated that the road will be closed for a period of 5 days or until the works which it is proposed to carry out has been completed, subject to a maximum period of 7 days.

Dated: 20 November 2019

Delyth E Jones

Head of Law and Governance

m _ Bodlondebftn^^z' Conwy, LL32 8DUConwy (01492) 574000(01492) 574000

CYNGOR BWRDUSTREf SIROL CVl/R©fl CCBC~033485CVl/R©fl CCBC~033485

COUNTY BOROUGH COUNCIL -wj.*.«wi. V<w_<w www . w wAttachments

WAR1465781.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices

The Mail