Search for more Public Notices in your area
Traffic

The County Borough of Conwy (Sychnant Pass Road Conwy 30/40mph Speed Limit) Order 2019

Notice ID: WAR1465812

Notice effective from
21st November 2019 to 21st December 2019

Gorchymyn Bwrdeistref Sirol Conwy (Ffordd Bwlch Sychnant, Conwy - Cyfyngiad Cyflymder 30/40mya) 2019

Ar 14 Tachwedd 2019 gwnaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy'r Gorchymyn a enwir jchod dan Adran 84(1) a (2) Deddf Rheoli Traffig Ffyrdd 1984 yn gwahardd unrhyw un rhag gyrru unrhyw gerbyd modur ar gyflymder sydd dros y cyflymder ar hyd y darnau o ffordd fel a nodir yn yr Atodlen isod.

Gellir archwilio copi o'r Gorchymyn, a ddaw i rym ar 25 Tachwedd 2019 ynghyd a chopi o fap sy'n dangos y darnau o ffordd y mae'r Gorchymyn yn berthnasol iddynt, yn swyddfeydd Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu, Bodlondeb, Conwy, LL32 8DU, yn ystod oriau swyddfa arferol. Os ydych yn dymuno cwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn neu unrhyw ddarpariaeth a gynhwysir ynddo, ar y sail nad yw'n dod o fewn y pwerau a roddir gan Ddeddf Rheoli Traffig Ffyrdd 1984, neu ar y sail na chydymffurfiwyd, mewn perthynas a'r Gorchymyn, ag rhyw amod o'r Ddeddf neu unrhyw offeryn a wnaed dan y ddeddf, gallwch wneud cais i'r Uchel Lys i'r perwyl hwn o fewn chwe wythnos i ddyddiad y Rhybudd hwn.

Atodlen 1 - 40mya

Ffordd Bwlch O bwynt 27 metr i'r gogledd o Mill Sychnant Road, Capelulo i bwynt 185 metr i'r

gorllewin o Bare Sychnant, Conwy.

Atodlen 2 - 30mya Ffordd O'i chyffordd a Ffordd BwlchPen-y-Cae Sychnant am bellter o 360 metr

mewn cyfeiriad deheuol.

□yddiedig: 20 Tachwedd 2019 Delyth E Jones

Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

The County Borough of Conwy (Sychnant Pass Road Conwy 30/40mph Speed Limit) Order 2019

On 14 November 2019 the Conwy County Borough Council made the above-named Order under Section 84(1) and (2) of the Road Traffic Regulation Act 1984 the effect of which will prohibit any person from driving any motor vehicle at a speed exceeding the speed limits in the lengths of road as specified in the Schedule below.

A copy of the Order, which will come into operation on 25 November 2019 and a map showing the length of road to which the Order relates may be examined at the offices of the of the Head of Law and Governance, Bodlondeb, Conwy during normal opening/office hours. If you wish to question the validity of the Order or of any provision contained in it on the grounds that it is not within the powers conferred by the Road Traffic Regulation Act 1984, or on the grounds that any requirement of that Act or of any instrument made under it, has not been complied with in relation to the Order, you may, within six weeks from the date of this Notice apply to the High Court for this purpose.

Schedule 1 - 40mph

Sychnant From a point 27 metres north of Mill Pass Road Road, Capelulo to a point 185 metres

west of Pare Sychnant, Conwy Schedule 2 - 30mph Pen-y-Cae From its junction with Sychnant Pass Road Road for a distance of 360 metres in

a southerly direction.

Dated: 20 November 2019

Delyth E Jones

Head of Law and Governance

m _ Bodlondeb, ConwyRsa^-y LL32 8DULL32 8DU

Conwy (oi«2> 574000(oi«2> 574000

cyngorbwrdeistrep sirol Cvf/Ref: CCBC-034195/H BCvf/Ref: CCBC-034195/H B

county borough council wji# iewi. wwmw ww~r iww# ■ imwji#

iewi. wwmw

ww~r iww#

■ im

Attachments

WAR1465812.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices