Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT1984 SECTION 14(1) The County Borough of Conwv (Old Conwav Road Mochdrel (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2019

Notice ID: WAR1450514

Notice effective from
14th November 2019 to 14th December 2019

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 -ADRAN 14(11 Bwrdeistref Sirol Conwv (Hen Ffordd Conwv. Mochdrel Gorchvmvn (Gwahardd Traffio Trwodd Pros Prol 2019

RHOPDIR RHYBUDP fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, ddim llai na saith niwrnod wedi dyddiad y Rhybudd hwn, i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd fynd ar hyd y darn hwnnw o Hen Ffordd Conwy Mochdre, o'i chyffordd gyda Stryd Tan-yr-Allt at ei chyffordd gyda Chapel Street. Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith cynnal a chadw. Bydd y llwybr amgen yn parhau ar hyd Conway Road at ddiwedd y dargyfeiriad wrth nesau at y gyffordd gyda Hen Ffordd Conwy ac i'r gwrthwyneb i gerbydau sy'n teithio i'r cyfeiriad arall. Bydd mynediad yn cael ei gynnal ar y rhannau sydd heb eu heffeithio o Hen Ffordd Conwy. I adael cyffordd Stryd Tan-yr-Allt byddwch yn troi i'r dde yn unig ac i adael cyffordd Chapel Street byddwch yn troi i'r chwith yn unig a bydd arwyddion priodol ar y ffordd.

Daw'r Gorchymyn i rym ar 2 Rhagfyr 2019. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o 10 wythnos, neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau ond am gyfnod heb fod yn fwy na 12 wythnos.

Dyddiedig: 13 Tachwedd 2019 Pelyth E Jones

Pennaeth y Gyfraith a

Llywodraet.huROAD TRAFFIC REGULATION ACT1984 SECTION 14(1) The County Borough of Conwv (Old Conwav Road Mochdrel (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2019

NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in that length of Old Conway Road Mochdre from its junction with Tan-y-Rallt Street to its junction with Chapel Street. The Order is necessary to facilitate maintenance works. The alternative route will be continue on Conway Road to the diversions end approaching the junction with Old Conway Road and vice versa for vehicles travelling in the opposite direction. Access will be maintained on the unaffected sections of Old Conway Road. To exit the junction of Tan-y-Rallt Street will be a right turn only and to exit the junction of Chapel Street will be a left turn only and will be signed accordingly.

The Order comes into effect on 2 December 2019. It is anticipated that the road will be closed for a period of 10 weeks, or until the works which it is proposed to carry out has been completed subject to a maximum period of 12 weeks.

Dated: 13 November 2019

Delyth E Jones

Head of Law and Governance

m _ Bodlondeb,ConwyLL32 8DU

Conwy (oi«2> 574000(oi«2> 574000

cyngor bwrdeistref sirol Cvf/Ref: CCBC-035356/H LCvf/Ref: CCBC-035356/H L

county borough council iiwi. w~wwwwww# ■iiwi.w~wwwwww# ■

Attachments

WAR1450514.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices