Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough of Conwv (Castle Street Conwvl (Temporary Prohibition of Through Traffic! Order 2019

Notice ID: WAR1444372

Notice effective from
7th November 2019 to 7th December 2019

DEDDF RHEOLI TRAFFIG FFYRDD 1984 ADRAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Castle Street Conwvl (Gwaharddiad Pros Pro ar Draffig Prwodd)2019
RHODDIR RHYBUDD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, ddim llai na saith niwrnod wedi dyddiad y Rhybudd hwn, i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd deithio ar hyd Castle Street, Conwy o'i chyffordd gyda Lower High Street i'w chyffordd gyda Rose Hill Street.
Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith nwy. Bydd y llwybr amgen ar hyd y Stryd Fawr, i'r dde ar Ffordd Bangor i Gyffordd 17 Morfa Conwy, gan droi i'r dde ar yr A55 tua'r Dwyrain i Gyffordd 18 yr A55, a dilyn yr arwyddion yn 61 i Gonwy a bydd arwyddion priodol ar y llwybr.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 25 Tachwedd 2019. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o 5 diwrnod neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, ond am gyfnod o ddim mwy na 7 diwrnod.
Dyddiedig: 6 Tachwedd 2019
Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough of Conwv (Castle Street Conwvl (Temporary Prohibition of Through Traffic! Order 2019
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in that length of Castle Street Conwy from its junction with Lower High Street to its junction with Rose Hill Street.
The Order is necessary to facilitate gas works. The alternative route will be via High Street, right onto Bangor Road to J17 Morfa Conwy, turning right onto A55 Eastbound to A55 Junction 18 and following the signs back into Conwy and will be signed accordingly.
The Order comes into effect on 25 November 2019. It is anticipated that the road will be closed for a period of 5 days or until the works which it is proposed to carry out has been completed, subject to a maximum period of 7 days.
Dated: 6 November 2019
Delyth E Jones
Head of Law and Governance
m Bodlondeb

JR^^y Conwy, LL32 8DU

Conwy, LL32 8DU
Conwy «>i«2) 574000

«>i«2) 574000
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL CVf/R©f. CCBCH033485/H L

CVf/R©f. CCBCH033485/H L
COUNTY BOROUGH COUNCIL * ? ?

Attachments

WAR1444372.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices