Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough of Conwv (Svchnant Pass Road Conwvl (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2019

Notice ID: WAR1438014

Notice effective from
7th November 2019 to 7th December 2019

DEDDF RHEOLI TRAFNIPIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv fFfordd Bwlch Svchnant Conwv) (Gwaharddiad Pros Pro ar Draflia Prwoddl2019 RHOPPIR RHYBUDD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd fynd ar hyd y rhan honno o Ffordd Blwch Sychnant Conwy o'i chyffordd & Pharc Sychnant i'w chyffordd a Fairy Glen Road.
Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith ar ran Scottish Power. Y llwybr amgen fydd; troi i'r chwith ar gyffordd Hen Ffordd Conwy a Chae Cyd Road ac yna mynd yn eich blaen ar hyd Cae Cyd Road ac ymlaen i Gogarth Avenue ac yna throi i'r chwith ar Ysguborwen Road a mynd yn eich blaen at gyffordd Conway Road ac yna throi i'r chwith tuag at yr A55 ac yna throi ar yr ail gyffordd i fynd ar yr A55 tua'r Dwyrain ac ymlaen i gyffordd 17 ac yna ymadael i fynd at gyffordd yr A547, troi i'r dde ar yr A547 a pharhau ar yr A547 hyd at ei chyffordd a Mount Pleasant ac yna throi i'r dde a pharhau hyd at y gyffordd a Ffordd Bwlch Sychnant ac yna throi i'r dde unwaith eto i fynd yn eich blaen hyd at y gyffordd a Pharc Sychnant ac fel arall. ?aw'r Gorchymyn i rym ar 11 Tachwedd 2019. ?isgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o 5 wythnos, neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, ond am gyfnod o ddim mwy na 6 wythnos. Dyddiedig: 6 Tachwedd 2019 Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough of Conwv (Svchnant Pass Road Conwvl (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2019
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in that length of Sychnant Pass Road Conwy from its junction with Pare Sychnant to its junction with Fairy Glen Road. The Order is necessary to facilitate works on behalf of Scottish Power. The alternative route will be turn left at the junction of Conwy Old Road & Cae Cyd Road to proceed along Cae Cyd Road on to Gogarth Avenue then turn left onto Ysguborwen Road to continue to the junction with Conway Road then turn right towards the A55 and take the second exit onto the A55 Eastbound to proceed to junction 17 then exit to meet the junction of the A547 turn right onto the A547 and continue on the A547 to its junction with Mount Pleasant then turn right and continue to the junction with Sychnant Pass Road then turn right again to proceed to the junction with Pare Sychnant and vice versa. The Order comes into effect on 11 November 2019. It is anticipated that the road will be closed for a period of 5 weeks, or until the works which it is proposed to carry out has been completed, subject to a maximum period of 6 weeks. Dated: 6 November 2019 Delyth E Jones Head of Law and Governance
uu Bodlondeb

Bodlondeb
ft^^y' Conwy, LL32 8DU

Conwy «>i«2) 574000

«>i«2) 574000
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL CVt/RGT. CCBCh035124/H L

CVt/RGT. CCBCh035124/H L
COUNTY BOROUGH COUNCIL *

Attachments

WAR1438014.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices