Search for more Public Notices in your area
Traffic

The County Borough of Conwy (Various Roads Llanfairfechan) (Prohibition of Waiting) Order 2019

Notice ID: WAR1424776

Notice effective from
31st October 2019 to 30th November 2019

Gorchymyn Bwrdeistref Sirol Conwy (Ffyrdd Amrywiol Llanfairfechan) (Gwahardd ar Aros) 2019

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn dan Adrannau 1 a 2 a Rhan IV Atodlen 9, Deddf Rheoli Trafnidiaeth Ffyrdd 1984, a'i effaith fydd -

1. Gwahardd cerbydau rhag aros ar unrhyw adeg ar y daman o ffordd a nodir yn Atodlen 1.2. Cyfyngu amser aros i 120 munud, Dim Dychwelyd o fewn 120 munud, dydd Llun i ddydd Sadwrn 9am-5pm ar y darn o ffordd a nodir yn Atodlen 2.3. Dileu'r cyfyngiadau ar y darnau o ffordd a nodir yn Atodlen 3.Bydd y Gorchymyn bwriedig yn darparu eithriadau a fydd yn caniatau aros i bwrpas dod allan o gerbyd, mynd i mewn i gerbyd, llwytho, dadlwytho a gwaith cynnal a chadw, atgyweirio, ac yn y blaen. Bydd y Gorchymyn bwriedig hefyd yn darparu eithriadau a fydd yn caniatau i gerbydau sydd yn arddangos bathodyn unigolyn anabl, ynghyd a disg parcio unigolyn anabl. Gellir archwilio copi o'r Gorchymyn, ynghyd a map sydd yn dangos y darnau ffordd y mae'r Gorchymyn bwriedig yn berthnasol iddynt, a datganiad o resymau'r Cyngor dros wneud y Gorchymyn yn Llyfrgell Llanfairfechan ac yn swyddfeydd Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu, Bodlondeb, Conwy, yn ystod oriau agor/swyddfa arferol ac ar wefan y Cyngor. Dylid anfon unrhyw wrthwynebiadau i'r Gorchymyn bwriedig, ynghyd a'r rhesymau drostynt, ar bapur at yr Adran Draffig, Yr Amgylchedd Ffyrdd a Chyfleusterau Swyddfeydd Mochdre Ffordd Mochdre Mochdre Bae Colwyn LL28 5AB neu at

traffig@conwy.gov.uk

erbyn 27 Tachwedd 2019.

i

Atodlen 1 - Dim aros ar unrhyw adeg

The County Borough of Conwy (Various Roads Llanfairfechan) (Prohibition of Waiting) Order 2019

The Conwy County Borough Council proposes to make an Order under Sections 1 and 2 and Part IV of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984, the effect of which will -

1. Prohibit the waiting of vehicles at any time in the lengths of road specified in Schedule 1.2. Limit waiting time to 120 minutes, with No Return within 120 minutes Monday - Saturday - 9am-5pm in the lengths of road specified in Schedule 2.3. Revoke the restriction in the length of road specified in Schedule 3.Exceptions will be provided in the proposed Order to permit waiting for the purposes of alighting, boarding, loading, unloading and works of maintenance, repair and the like. Exceptions will also be provided in the proposed Order for vehicles displaying both a disabled person's badge and a disabled person's parking disc.

A copy of the proposed Order together with a map showing the lengths of road to which the proposed Order relates and a statement of the Council's reasons for proposing to make the Order may be examined at Llanfairfechan Library and at the offices of the Head of Law and Governance, Bodlondeb, Conwy during normal opening / office hours and on the Council website. Objections to the proposed Order, together with the grounds on which they are made should be sent in writing to the Traffic Section, Environment Roads and Facilities Mochdre Offices Conway Road Mochdre Colwyn Bay LL28 5AB or to

traffic@conwy.gov.uk

by 27 November 2019.

Schedule 1 - No waiting at any time

Ffordd Penybryn

Ochr ddwyreiniol: o'i chyffordd gyda Teras

Bwcle i'w chyffordd gyda Pool Street.

Ochr Gogledd Orllewin:

o'i chyffordd a Pool Street am bellter o 41

metr tua'r de-orllewin.

o bwynt 10 metr i'r de o'i chyffordd a

Greenfield Terrace am 20 metr i gyfeiriad y

gogledd.

Ochr y de: o bwynt 32 metr de orllewin o'i chyffordd a Pool Street am bellter o 41 metr tua'r de-orllewin.

Valley Road

Ochr y Dwyrain:

O bwynt 10 metr i'r gogledd o'i chyffordd ag Eron Crescent am bellter o 45 metr tua'r de. O bwynt 7 metr i'r gogledd o'i chyffordd a Ffordd Dinas Rear am bellter o 17 metr tua'r de.

Ochr y Gorllewin; o bwynt 10 metr i'r gogledd o'i chyffordd ag Upper Mill Road am bellter o 20 metr tua'r de.

Ochr y de: o bwynt 13 metr i'r gorllewin o'i chyffordd a Park Nant Road am 25 metr i gyfeiriad y dwyrain.

Upper Mill Road

Y ddwy ochr: o'i chyffordd gyda Valley Road am bellter o 3 metr tua'r gorllewin.

Ffordd Dinas Rear

Y ddwy ochr: o'i chyffordd gyda Valley Road am bellter o 3 metr tua'r gogledd.

Fron

Crescent

Y ddwy ochr: o'i chyffordd gyda Valley Road am bellter o 3 metr tua'r dwyrain.

Ffordd Aber

Ochr y gorllewin; o bwynt 20 metr i'r gogledd o'r ffordd fynediad i Ysbyty Bryn-y-Neuadd am bellter o 40 metr tua'r de.

Atodlen 2 - Cyiyngiad ar amser aros, 120 munud Dim dychwelyd o fewn 120 munud dydd Llun - dydd Sadwrn 9am-5pm

Ffordd yr Orsaf

Ochr y gorllewin;

1) o bwynt 37 metr i'r gogledd o'i chyffordd a Ffordd Penmaenmawr am 60 metr i gyfeiriad y gogledd.2) o bwynt 104 metr i'r gogledd o'i chyffordd a Ffordd Penmaenmawr am 8 metr i gvfeiriad v gogledd.Ffordd y Pentref

Ochr y gogledd:

1) o'i chyffordd a Ffordd Bankfield am bellter o 35 metr i gyfeiriad y dwyrain.2) o bwynt 42 metr o'i chyffordd gyda Ffordd Bankfield i bwynt 40 metr i'r gogledd orllewin o'i chyffordd a Ffordd Bryn.Ochr y de: O bwynt 11 metr i'r gogledd-orllewin o'i chyffordd a Ffordd Brickfield am bellter o 7 metr tua'r gogledd-orllewin.

Atodlen 3 - Dirymiadau

Ffordd yr Orsaf

Ochr y gorllewin;

1) o bwynt 37 metr i'r gogledd o'i chyffordd a Ffordd Penmaenmawr am 60 metr i gyfeiriad y gogledd.2) o bwynt 104 metr i'r gogledd o'i chyffordd a Ffordd Penmaenmawr am 8 metr i gyfeiriad y gogledd.Ffordd y Pentref

Ochr y gogledd:

1) o'i chyffordd a Ffordd Bankfield am bellter o 40 metr i gyfeiriad y dwyrain.a

2) o bwynt 42 metr o'i chyffordd gyda Ffordd Bankfield i bwynt 40 metr i'r gogledd orllewin o'i chyffordd a Ffordd Bryn.Ochr y de: O bwynt 11 metr i'r gogledd-orllewin o'i chyffordd a Ffordd Brickfield am bellter o 7 metr tua'r gogledd-orllewin.

Penybryn Road

East side: from its junction with Buckley Terrace to its junction with Pool Street. North West Side:

from its junction with Pool Street for a distance of 41 metres in a south westerly direction.

from a point 10 metres south of its junction with Greenfield Terrace for a distance of 20 metres in a northerly direction. South Side: from a point 32 metres southwest of its junction with Pool Street for a distance of 41 metres in a south westerly direction.

Valley Road

East Side:

from a point 10 metres north of its junction

with Fron Crescent for a distance of 45

metres in a southerly direction.

from a point 7 metres north its junction with

Ffordd Dinas Rear for a distance of 17metres

in a southerly direction.

West Side: from a point 10 metres north

of its junction with Upper Mill Road for

a distance of 20 metres in a southerly

direction.

South Side: from a point 13 metres west of its junction with Park Nant Road for a distance of 25 metres in an easterly direction.

Upper Mill Road

Both sides: from its junction with Valley Road for a distance of 3metres in a westerly direction.

Ffordd Dinas Rear

Both sides: from its junction with Valley Road for a distance of 3metres in a northerly direction.

Fron Crescent

Both sides: from its junction with Valley Road for a distance of 3metres in an easterly direction.

Aber Road

Western side; from a point 20 metres north of the access road to Bryn-y-Neuadd Hospital for a distance of 40 metres in a southerly direction.

Schedule 2 - Limited waiting, 120 minutes No retturn within 120 minutes Monday - Saturday 9am-5pm

Station Road

West side:

1) from a point 37 metres north of it's it's junction with Penmaenmawr Road for a distance of 60 metres in a northerly direction.2) from a point 104 metres north of its junction with Penmaenmawr Road for a distance of 8 metres in a northerly direction.Village Road

North side:

1) from its junction with Bankfield Road for a distance of 35 metres in an easterly direction.2) from a point 42 metres from its junction with Bankfield Road to a point 40 metres north west of its junction with Bryn Road.South side: From a point 11 metres north west of its junction with Brickfield Road for a distance of 7 metres in a north-westerly direction.

Schedule 3 - Revocations

Station Road

West side:

1) from a point 37 metres north of if s junction with Penmaenmawr Road for a distance of 60 metres in a northerly direction.2) from a point 104 metres north of its junction with Penmaenmawr Road for a distance of 8 metres in a northerly direction.Village Road

North side:

1) from its junction with Bankfield Road for a distance of 40 metres in an easterly direction.2) from a point 42 metres from its junction with Bankfield Road to a point 40 metres north west of its junction with Bryn Road.South side: From a point 11 metres north west of its junction with Brickfield Road for a distance of 7 metres in a north-westerly direction.

m Bodlondeb, Conwy LL32 8DUBodlondeb, Conwy LL32 8DU

Conwy (01492)574000sssssssss& Cyf/Ref: CCBC-035124/HLCyf/Ref: CCBC-035124/HL

Attachments

WAR1424776.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices